Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)

kvkk kisisel verilerin korunmasi kanunu
Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) 2

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “KVKK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre Dr. Sedar Tatar Kliniği (bundan böyle “Klinik’’ olarak ifade edilecektir) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur.

Hastamız sıfatıyla ilgili kişi olarak sizlerin kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10’uncu maddesine göre veri sorumlularının, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniyle sizleri kişisel veri işleme sürecimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusu Hakkında

KVK Kanunu uyarınca klinik olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi yine aşağıda açıkladığımız amaçlarımız kapsamında ve mevzuatta öngörülen ilkeler doğrultusunda gerekli olduğu süre boyunca işleyebilir, açıklayabilir ya da aktarabiliriz.
İşlenen Kişisel Verileriniz, Hukuki Sebepleri ve İşlenme Amaçları
İşlemeye Konu Kişisel Verileriniz;

Hastanın;
* Adı Soyadınız, Doğum Tarihiniz, Doğduğunuz Ülke, Doğduğunuz Şehir, Cinsiyetiniz, Medeni Durumunuz, Milliyetiniz, T.C Kimlik Kartı Bilgileriniz (TCKN, Seri No, Cüzdan No, Baba Adı, Anne Adı, Doğum Yeri, İl, İlçe, Mahalle, Cilt No, Aile Sıra No, Sıra No, Hane No, Sayfa No, Kayıt No, Verildiği Yer, Veriliş Nedeni, Veriliş Tarihi, Önceki Soyadı), Nüfus Cüzdanı/ Ehliyet/ Pasaport Fotokopiniz,

* Adresiniz, Telefon Numaranız, Elektronik Posta Adresiniz

* Sağlık Verileriniz, Kan Grubunuz, Beden Ölçüleriniz ( Boy, Kilo, Baş, Göğüs ), Dosyanızda Takip Edilmesi Amacıyla Sunduğunuz Laboratuvar Ve Görüntüleme Sonuçlarınız, Test Sonuçlarınız, Muayene Verileriniz, Reçete Bilgileriniz Gibi Tıbbi Teşhis, Tedavi Ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi Sırasında Elde Edilen Sağlık Ve Cinsel Hayata İlişkin Verileriniz,

* Banka Hesap Numaranız, IBAN Numaranız Gibi Finansal Verileriniz,

* Eğitim Durumunuz

* Hizmetlerimizi Değerlendirmek Amacı ile Paylaştığınız Yanıt ve Yorumlarınız,

* Kapalı Devre Kamera Sistemi ile Alınan Görüntü ve Ses Kayıtlarınız, Çağrı Merkezimiz ile İletişime Geçtiğiniz Takdirde Tutulan Sesli Görüşme Kayıtlarınız, Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Planlaması Amacıyla Özel Sağlık Sigortasına İlişkin Verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu Verileriniz, Anlaşmalı Kurum Fotokopisi

* Kampanya, promosyon faaliyetleri kapsamında hareketli/hareketsiz her türlü görüntü kaydınız, fotoğrafınız,ses kaydınız, röportaj, öncesi/sonrası sürecine ilişkin görüntü ve ses nakline yarayan araçlar ile yapılan çekimleriniz ve içerikleriniz

* Web sitemiz kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, İP adresi, tarayıcı bilgileri ve kalıcı ve oturum çerez bilgileriniz
Hasta Yakınının;

* Adı/Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Pasaport Numarası, İletişim Bilgileri, Adres Bilgileri Eğitim Durum Bilgileri, Rıza ve Onam Formları, Adres Bilgileri

* Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen,
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
ç) İşlendikleri
amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” temel ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.

KVK Kanunu’nun 5/1. Maddesinde öngörülen; “Açık rızasının alınması”, KVK Kanunu’nun 5/2. Maddesinde öngörülen;

a) “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,
b) “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,
c) “Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi”,
d) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayalı olarak,

* İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
* İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin verilerin muhafaza edilmesi,
* Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi
* Yargı organlarının ve/veya idari makamlarının istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi
* Alınan randevular hakkında bilgilendirme yapılması
* Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
* Gerçekleştirilen sağlık hizmetleri karşılığında faturalandırma yapılması
* Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında sizi bilgilendirme,
* Kimliğinizin teyit edilmesi,
* Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi
* Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,
* Kliğiniğimiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi, size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakatın sağlanabilmesi
* Kliğin acil durum süreçlerinin yürütülmesi; hasta memnuniyetinin ölçülmesi da dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbi, teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi
* Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
kliniğimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamda tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
* Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,
hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
* Kliniğimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
* Klinik tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
* Ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
* Kliniğimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenecek olup verinin saklanması için gereken amaç ortadan kalktığında ve herhangi bir hukuki yükümlülük yahut kanuni zorunluluk gereğince saklanması gerekmediğinde veriler KVK Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi
* Hakkında Yönetmelik hükümleri ile bilahare bir mevzuat hükmü vazedilirse ilgili hükümler de dikkate alınarak imha edilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
KVK Kanunu’nun 8. Maddesi kişisel verilerin aktarılması kenar başlığını taşımakta olup, maddenin ikinci fıkrası gereğince Kanun’un 5/2. Ve 6/3. maddelerinde belirtilen koşulların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın kişisel verilerinizin aktarılabilmesi mümkündür. Bu maddede belirlenen haller şunlardır:

Kişisel veriler yönünden:
* Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
* Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
* Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
* İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
* Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
* İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
* Belirttiğimiz nedenlerden birinin bulunmaması halinde ise kişisel verileriniz açık rızanız kapsamında aktarılması mümkün olacaktır.
* İşbu aydınlatma metnine konu faaliyet kapsamında özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmemekte olduğundan bu kişisel verileriniz aktarıma konu olmayacaktır. Ancak yukarıda belirttiğimiz şekilde tarafınızca alenileştirilmiş verileriniz arasında özel nitelikli kişisel veriler olması halinde bu halde 6/3 madde gereğince aktarım ancak şu hallerde mümkün olabilecektir:
* Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın,
* Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın,
* Bu hallerden biri yoksa açık rıza alınarak.
* Kişisel verilerin aktarılmasına örnek olarak toplanan kişisel verilerin depolama amacıyla yurtiçinde bulunan bir sunucuya depolanması yahut ilgili eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında gerçekleşen bir ihtilafa dayalı olarak bir idari ya da cezai soruşturma başlatılması yahut dava açılması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesi gösterilebilir. Bu çerçevede talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde kişisel verilerinizi aktarabiliriz.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?
Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;
* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığı öğrenme ve aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu, Kanun’un 13/1 maddesi gereğince yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle büromuza teslim etmeniz gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Doç. Dr. Sedar Tatar Kliniği 

Telefon No : +90 (555) 100 10 83
İletişim Linki : [email protected]
Adres : Levent Mahallesi, Karanfil Aralığı Caddesi No: 18 Beşiktaş/İSTANBUL

5/5 - (2 oy verildi!)

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir